1. Kup minimum dwie herbaty Lipton biorące udział w konkursie
  2. Zachowaj paragon do czasu wyłonienia zwycięzcy
  3. Napisz, w jaki sposób spędzasz aktywnie jesień
  4. Wyślij zgłoszenie wraz ze zdjęciem na adres: konkurs@wygrajzgroszkiem.pl

Regulamin konkursu „Aktywni Jesienią!!!”

organizowanego w sieci sklepów Groszek

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest P4T Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Bazylianówka 81/24, 20-144 Lublin. Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z nr KRS 0000438545REGON 061474472, NIP 9462641206 zwana dalej Organizatorem.

2. Konkurs jest organizowany na zlecenie firmy Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach przy ulicy Wiśniowej 11, 62-052 Komorniki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000213765. NIP 7791906082, REGON zwanej dalej Zleceniodawcą.

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej we wszystkich placówkach handlowych należących do franczyzowej sieci sklepów Groszek, której franczyzodawcą jest Zleceniodawca zwane dalej Sklepy Groszek.

4. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu trwa w okresie od 8 października 2015 r. do 20 października 2015 r. Natomiast czas trwania czynności związanych z całym konkursem rozpoczyna się 8 października 2015 r. i zakończy z dniem przewidzianym na ostateczne wydanie nagród, czyli w dniu 15 grudnia 2015 r.

5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 roku nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

 

§ 2

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora, Zleceniodawcy, osoby będące franczyzobiorcami Sklepów Groszek, pracownicy Sklepów Groszek oraz członkowie rodzin wyżej wymienionych.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest spełnienie warunków określonych w § 3 (ZASADY KONKURSU)

3. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.

 

§ 3

ZASADY KONKURSU

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie, jest dokonanie przez Uczestnika zakupów w jednym ze Sklepów Groszek, w okresie trwania konkursu, potwierdzonych paragonem fiskalnym, zwanym dalej Dowodem Zakupu, oraz wykonanie Zadania Konkursowego, na zasadach opisanych w postanowieniach § 3 ust. 2 Regulaminu. Wśród zakupionych produktów muszą znaleźć się minimum dwie sztuki produktu wymienionego w § 3 ust. 2 Regulaminu.

Produkty promocyjne:

- Herbata Lipton czarna ekspresowa 25 torebek;
- Herbata Lipton Earl Grey ekspresowa 25 torebek;

 

2. Zadanie Konkursowe polega na wysłaniu Zgłoszenia Konkursowego w formie wiadomości email zawierającej fotografię opisującego sposób aktywnego spędzania jesieni, która przekona Komisję Konkursową, że to właśnie uczestnik będący autorem zdjęcia powinien otrzymać nagrodę w konkursie.

3. Zgłoszenia Konkursowe należy przesłać w terminie trwania konkursu (od godziny 00:00:00 8 października 2015 r. do godziny 23:59:59 20 października 2015 r.), wysyłając email bezpośrednio na adres konkurs@wygrajzgroszkiem.pl. Wiadomość musi zawierać:

  - Imię i nazwisko uczestnika konkursu;
  - Adres zamieszkania;
 - Numer telefonu kontaktowego;
 - Numer Dowodu Zakupu (paragonu);
 - Numer NIP sklepu, w którym dokonano zakupu;
 - Zdjęcie konkursowe;
 - Tytuł pracy, komentarz do zdjęcia, miejsce wykonania zdjęcia (opcjonalnie);

4. Jedno zgłoszenie może zawierać tylko jeden unikalny numer Dowodu Zakupu oraz jedno zdjęcie. Każdy numer paragonu można przesłać tylko raz podczas trwania konkursu.

5. Przesłanie wiadomości email przed lub po wskazanym powyżej terminie lub wiadomości nie zawierającej wymaganych informacji, nie będzie oznaczało wykonania Zadania Konkursowego.

6. Uczestnik może wysłać dowolną ilość zgłoszeń do konkursu pod warunkiem dokonania dla każdego kolejnego zgłoszenia zakupów zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu potwierdzonych odrębnym Dowodem Zakupu.

7. Uczestnik przystępując do Konkursu jednocześnie oświadcza, że każde zgłoszone przez niego zdjęcie jest wynikiem samodzielnej twórczości i przysługują mu do niego autorskie prawa majątkowe, nieograniczone prawami osób trzecich oraz, że korzystanie z każdego zdjęcia przez Organizatora i Zleceniodawcę w pełnym zakresie określonym w regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych. Jednocześnie dokonując zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, każdy Uczestnik deklaruje przeniesienie autorskich praw majątkowych do zdjęcia, które zostanie nagrodzone nagrodą.

 

 

§ 4

NAGRODY

1. Nagrody w konkursie stanowią: 10 sztuk rowerów Plumbike o wartości 2000 zł brutto wraz z częścią gotówkową w kwocie 222 zł każda przeznaczoną na należny podatek dochodowy od wygranej w konkursie – łączna wartość nagrody wynosi 2222 zł brutto.

 2. Przewidziana wartość łączna puli nagród wynosi do 22 220 zł brutto.

 3. Fundatorem nagród w konkursie jest Zleceniodawca.

 4. Nagrody nie podlegają zamianie na gotówkę.

 

 

§ 5

PRZYZNANIE NAGRÓD

 1. Oceny wykonania Zadania Konkursowego dokona Komisja Konkursowa

2. Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja wybierze 10 uczestników, którzy poprawnie wykonają Zadanie Konkursowe oraz których nadesłane zdjęcia komisja uzna za najciekawsze ze wszystkich nadesłanych zgłoszeń.

3. Komisja dokona oceny nadesłanych zdjęć biorąc pod uwagę kryterium kreatywności, oryginalności, poczucia humoru, dobrego gustu, pomysłowości, unikalności, techniki wykonania etc.

4. Nagrody zostaną przyznane 10 wybranym uczestnikom.

5. Każdy Uczestnik może wygrać i otrzymać tylko jedną nagrodę w trakcie trwania Konkursu.

6. Komisja zbierze się i przyzna Nagrody po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń do Konkursu, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń konkursowych, czyli do dnia 27 października 2015 r.

 

 

§ 6

OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCÓW KONKURSU

1. Uczestnicy konkursu, którym zostaną przyznane nagrody, zostaną powiadomieni o tym fakcie w ciągu 7 dni od dnia posiedzenia komisji konkursowej (to jest do dnia 3 listopada 2015  r.) na adres email, z którego przesłano Zgłoszenie Konkursowe.

2. Pełna lista zwycięzców (zawierająca ich imiona i nazwiska), zostanie ogłoszona do dnia 30 listopada 2015 r. na stronie www.groszek.com.pl.

3. Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu następuje ostateczne przeniesienie przez Zwycięzców konkursu   na   Zleceniodawcę, praw autorskich  do  korzystania i rozporządzania zwycięskim zdjęciem na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie   autorskim i prawach pokrewnych. Zleceniodawca jest uprawniony do korzystania ze zdjęcia w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych Zwycięscy konkursu. Na warunki te Uczestnik konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do konkursu.

 

§ 7

ODBIÓR NAGRÓD

1. Warunkiem odbioru nagród przez Uczestnika jest przesłanie na adres Organizatora (P4T Sp. z o.o., ul. Bursaki 18 lokal 10, 20-150 Lublin):

 a)      oryginału Dowodu Zakupu;

b)      w przypadku odnotowania więcej niż jednego zgłoszenia zarejestrowanego z tego samego adresu email - oryginałów Dowodu Zakupu w ilości zgodnej z ilością zgłoszeń;

c)       własnoręcznie podpisanego oświadczenia o treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez P4T Sp. z o.o., ul. Bazylianówka 81/24, 20-144 Lublin, wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, przekazania nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu zgodnie z Regulaminem. Zapoznałem się i akceptuję warunki Regulaminu konkursu „Aktywni Jesienią!!!”.

 Oświadczam, że jestem autorem nagrodzonego opisu i/lub zdjęcia, przysługują mi do niego pełne prawa autorskie oraz nie narusza on praw osób trzecich. Upoważniam firmę Eurocash S.A. do bezterminowego wykorzystywania przesłanego opisu i wykonanego przeze mnie zdjęcia na wszelkich polach eksploatacji .”

2. Uczestnik konkursu, któremu została przyznana nagroda zobowiązany jest również do przesłania na adres Organizatora następujących danych osobowych:

a)      imię i nazwisko,

b)      adres zameldowania,

c)       adres do korespondencji (adres do wysyłki nagrody),

d)      nr telefonu,

e)      PESEL.

3. Przesłanie powyższych informacji musi nastąpić w ciągu 7 dni od daty powiadomienia Uczestnika o przyznaniu nagrody za pośrednictwem Poczty lub firmy kurierskiej (decyduje data stempla pocztowego lub data na potwierdzeniu nadania).

4. Nagrody Uczestnikom programu zostaną dostarczone za pomocą Poczty lub firmy kurierskiej na adres korespondencyjny przesłany przez Uczestnika.

5. Wysyłka nagród nastąpi najpóźniej do dnia 15 grudnia 2015 r.

6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującym przepisami podatkowymi. Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 roku nr 361 z późn. zm.)

7. Z chwilą wydania nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Zleceniodawcę wszelkie majątkowe prawa autorskie do opisu i zdjęcia, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji.

 

 § 8

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres Organizatora. Reklamacje przyjmowane będą przez cały czas trwania konkursu nie później jednak niż do dnia 22 grudnia 2015 r. (decyduje data wpływu przesyłki do organizatora).

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać: imię i nazwisko, adres korespondencyjny Uczestnika, numer telefonu, z którego wysłany zostało Zgłoszenie Konkursowe, oraz dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez komisję powołaną przez Organizatora konkursu w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

4. O decyzji komisji Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora listem poleconym wysłanym w ciągu 3 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział Uczestnika w konkursie oznacza akceptację Regulaminu

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie www.groszek.com.pl.

 

 

 

Zwycięzcy konkursu "Aktywni jesienią

Daniel Pawlak - Kołobrzeg

"Moc podwójnej radości z jesiennej aktywności”

Oto opowieść krótka i radosna.
Jesień za oknem. Przeszło lato, wiosna...
Spadają liście, lecą deszczu krople...
Szary świat za oknem moknie...
Nie mam zamiaru zapaść się w fotelu.
Mam dwa powody - dwa z powodów wielu:
PSY! Z mej jesiennej z nimi aktywności,
mają powód do radości :)

 

Gwiżdżę pod nosem - pieski już gotowe.
Więc - łyk herbaty i... ruszamy w drogę!
Plaża! Nad morze! Oto cel przed nami!
Psy merdają ogonami...
Porcja spaceru, dobra - bo codzienna!
Zamiast kanapy, aktywność jesienna!
Osiem łap ze mną gna kilometrami...
Chodźcie kiedyś razem z nami ;)

 

 

Tomasz Derlukiewicz - Łomazy

"Hmmm nie należymy do osób które często biorą udział w konkursach, ale to hasło naprawdę pasuje do naszej rodziny. Nasza 5 osobowa rodzinka jest aktywna przez wszystkie cztery pory roku, ale jesienią mamy naprawdę wiele ciekawych pomysłów,aby spędzić ją naprawdę aktywnie. Jednym ze sposobów, chyba najciekawszym, jest spacer do pobliskiego parku. Wprawdzie w ostatnim czasie ubyło z niego troche drzew,ale my znajdziemy odpowiednie drzewo, aby móc z niego zeskakiwać na świeżo opadnięte liście,"kąpać" się w nich lub robić z nich "deszcz". Zbieramy kasztany i żołędzie, aby później móc zrobić z nich ludziki. Uczymy sie rozpoznawać gatunki drzew, biegamy po szeleszczących liściach.Chodząc na spacery po naszej miejscowości obserwujemy otaczającą nas przyrodę przygotowującą sie do snu zimowego. Pamiętamy też aby zebrać dary jesieni z naszego domowego ogródka i sadu.To jest wielka frajda przynosić do domu własnoręcznie zebrane owoce np. jabłka i gruszki, czy warzywa tj.marchewka, pietruszka, buraki itd.wiedząc, że pochodzą z własnej uprawy. Po powrocie do domu nieoceniona staje sie filiżanka ciepłej herbaty, którą wszyscy wspólnie pijemy rozgrzewając nasze zmarznięte ręce i nosy.Przy herbacie rozmawiamy o nadchodzących porach roku m.in. o wiośnie a wraz z jej nadejściem o wycieczkach rowerowych, kto wie może nawet na wygranym rowerze :)"

 

  

 

Małgorzata Kluska-Żuber - Nowy Dwór Mazowiecki


Aby dokładnie ukazać moją jesienną aktywność, musiałam zrobić kolaż... Wraz z nadejściem jesieni moja aktywność ogranicza się do pracy stóp... 


- odkopuję się z dwóch kołder pod którymi śpię jesienią i zimą
- chodzę cały dzień z kubkiem herbaty 
- stoję pod prysznicem otulając się pachnącą rozgrzewającym cynamonem pianą
- wystaję przed lustrem i maziam się pędzlami po twarzy
- piję (na stojąco) kawę z ogromną ilością pianki (bo rozlewam)
- zbieram materiały na zrobienie "czerwonych korali"
- z przyjemnością skaczę po kałużach w moich kaloszkach - w drodze na uczelnię
- non stop wchodzę i wychodzę z METRO
- wędruję ulicami miasta poszukując perfekcyjnie złotego listka - chcę mieć w posiadaniu nie tylko perfekcyjne listki herbaty Lipton :)

 
...a wszytko to, ponieważ sprzedałam latem mój rower górski - gdyż problemy z kręgosłupem nie pozwalały na jazdę tego typu rowerem... dlatego marzę, marzę, marzę o Państwa nagrodzie... moja aktywność fizyczna jest na razie dość zimowa - a to dopiero jesień!!! ":)

 

 

Sylwia Lipnicka-Gajownik - Pasłęk

Czas piękną jesień powitać,
czas kolorową damę przywitać!
Choć krótsze dni zwiastuje,
swoją barwnością ujmuje...
Żółte, czerwone i brązowe liście już stoją w szeregu,
już gotowe do defilady, już gotowe do biegu!

A my jesienią aktywność umysłu ćwiczymy,
i z każdej chwili razem bardzo się cieszymy!
Czas na „Maraton Planszówek” moi mili,
czas usiąść na magicznym dywanie, nie traćmy chwili!

Najpierw spotykamy Chińczyka,
każdy pionkiem umyka,
nikt nie chce przegrać, lecz ktoś musi,
może tata na porażkę się skusi?

Po azjatyckiej przygodzie czas na Grzybobranie,
teraz rozpoczyna się prawdziwków witanie...
Już czuć zapach lasu, aromat sosny,
kochamy grzybobranie, lepiej od wiosny!

Tu każdy muchomora się wystrzega,
i kolegę obok przed nim ostrzega!
Gdy kosze pełne grzybów się uśmiechają,
nasze umysły na nauki biznesu wyruszają!

Kraina Eurobiznesu wysyła nam zaproszenie,
a chłopaki się cieszą, oj będzie liczenie!
Kto bankier, kto jakie kraje,
u nas zawsze takie zwyczaje,
ale w końcu brwi zmarszczone, skupione miny,
nikt nie chce pójść w biznesowe maliny...

A na koniec czas na grę memory Flagi,
bo w końcu trzeba znać świat- moi mili, odwagi!
Choć wytężam myśli, synowie mnie przeganiają,
i satysfakcję z ogrania mamy zawsze mają!

Aktywność jesienią choć szaruga za oknem jest możliwa,
wystarczą chęci, motywacja, choć odrobina:)
Czas dać przykład pociechom, wzmocnić nasze więzi,
czas zatrzymać zegar codzienności, co tak zawsze pędzi!

Czas zerwać kokon letargu i szarości,
i poczuć jesienią aktywność w ramionach miłości!
W naszym domu są to "planszówki", 
dzięki którym pracują i ciała i główki,
a moja rodzina to puzzle do siebie pasujące,
bo jest w nas uczucie żywo pulsujące!
Mama, tata, synowie, prababcia czy dziadek,
jesienią nie u nas aktywności spadek!

 

 

Aleksandra Mikołajczak - JarocinJesienią nie odpoczywamy,tylko aktywnie się ruszamy!
 
Mimo,że jesienią spadają liście, to aktywność nadal jest numerem jeden na mojej liście.
Codziennie ćwiczę,na rower wsiadam, bo aktywność fizyczna przyjemność mi sprawia.
Mimo,że mój rower odszedł już na "emeryturę", to rowerem męża często szusuję.
Aktywność i ruch na świeżym powietrzu sprawia,że mam mnóstwo energii i uśmiech od rana.
 
 
 
 
 
 
 
Ewelina Słupek - Orły
 
 
 
Jesień spędzam aktywnie podczas rodzinnych zawodów w bąbelkową piłkę nożną. Ubieramy się w wielkie plastikowe bąble i gramy według podobnych zasad jak w tradycyjną piłkę nożną  z tym ze liczba zawodników jest dowolna (cała rodzina, sąsiedzi, znajomi).  To bardzo widowiskowa, śmieszna zabawa, a co ważniejsze to sport niekontuzyjny, doskonały zarówno dla dzieci jak i dorosłych. To połączenie aktywności fizycznej z świetną zabawą. Nasza amatorska gra wygląda dość komicznie i wprowadza w nas w doskonały humor, zapewnia niezapomniane doświadczenia i zdrowie. Dzięki temu jesienią o nudzie nie ma mowy!"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hanna Borowska - Bydgoszcz
 
"Pomysłów na zabawę mamy mnóstwo, nie ogranicza nas żadna pora roku...tylko jak to pokazać na jednym zdjęciu? Tak więc wybrałam to na którym bawimy się w Indian u babci na wsi. Stroje, pióropusze, korale z klamerek, wszystko łącznie z wigwamem przygotowaliśmy własnoręcznie. Julka jak na dziewczynkę całkiem nieźle strzela z łuku. Sama na własnej skórze się o tym przekonałam. Staram się aby moja córka bawiła się równie dobrze jak ja w dzieciństwie. Do dzisiaj z sentymentem wspominam jak budowałam bunkry z opon i wspinałam się po drzewach, często byłam umorusana. Chcę przekazać mojemu dziecku, że to iż jest dziewczynką wcale nie ogranicza jej w zabawach. Dlatego też bawimy się w tzw chłopięce i dziewczęce zabawy podczas których córka zawsze jest uśmiechnięta. Gdy jest duży wiatr puszczamy latawiec, który same zrobiłyśmy, jeździmy również rowerami Julka ma swój, ja pożyczam od sąsiada z 4 piętra (nie piszę tego aby wzbudzić w Państwu litość po prostu taka jest prawda). Obecnie jesteśmy na etapie uczenia się jazdy na rolkach tak tak ja również się uczę ponieważ do tej pory jakoś nie miałam okazji...i muszę przyznać, że robimy postępy. Oczywiście jak jesień to cudowne spacery, podczas których zbieramy dary jesieni (kasztany, żołędzie, kolorowe liście), a potem w domu robimy z nich prawdziwe cudeńka."
 
 
 
Zygmunt Kowalczyk - Praszka
 
"Aktywna jesień emeryta"

Aktywność w moim wieku, o młodzieży, któż to zrozumie? Bo jesienią, wielkie przygotowania do sezonu zimowego się zaczynają, i wtedy mnie emeryta do aktywności zmuszają. Drzewo na zimę trzeba przygotować, więc najpierw udaję się do leśniczego, potem cała masa roboty, od rana do wieczora, wyciąć, pociąć, poukładać, a na końcu o zwiezienie do szopki poprosić sąsiada. Aktywność jest to niesłychana, skłon, wyprost, cięcie, piła i tak od samego rana. Za to gdy pracę na dziś już skończyłem, tak miła niespodzianka mnie spotkała, bo oto żona wpadła z koszykiem piknikowym, po drodze zakupy z GROSZKU zrobiła, i teraz pyszną herbatę LIPTON zaparzyła! Lipton też dba, żebym nie zmarzł przy tym piknikowaniu i pomyślał o dobrym ubraniu.  Trochę się przy tym drzewie jesiennie nagimnastykowałem, za to zima na ciepłą się zapowiada, bo kaloryfery już grzeją nie lada!
 
 
 
 


Monika Biernat - Brochów
 
"Kiedy liście z drzew już lecą,
a promyki słońca świecą,
ja z mą Żonką, pod altanką,
wraz z LIPTONA filiżanką,
obmyślamy, co tu zrobić,
aby życie swe osłodzić?
Aby zdrowie się trzymało
i choróbsko nie chwytało?
Zatem mówię; "na rowerek",
ona chce zaś na spacerek!
Czemu tak jest? Sprawa prosta!
Bo z roweru już wyrosła...
Kiedyś, dawno był kupiony,
na Komunię jej wręczony...
Zatem się przeterminował,
teść na strychu gdzieś go schował.
Gdy ja jeżdżę - ona biega:(
Lecz nie na tym rzecz polega!
Bo jest fajniej, gdy we dwoje
można pokonywać znoje!
Móc garściami z życia brać
i o zdrowie wspólnie dbać!
To nie żart jest, żadna ściema;
ja mam rower-ona nie ma...
Daj nam GROSZKU ten rowerek,
by umilić nam spacerek!
By ma Żonka ukochana,
była zawsze roześmiana,
by LIPTONA mi parzyła,
no i już... Nie marudziła! :)"
 
 
Renata Komorowska-Iluk  - Poznań
 

Piękna jesień do naszego kraju zawitała
Ozłociła lasy, czerwień rozsypała

Zbieraliśmy liście, kasztany i szyszki
Goniliśmy po lesie maluteńkie myszki 

Szukaliśmy lisa w norze koło lasu
Wielkimi gałęziami narobiliśmy hałasu

Lecz nic tak nas nie cieszy, ani tak nie bawi
Bo największą frajdę trampolina nam sprawi 

Skaczemy wiosną, latem i jesienią oczywiście
Choć na dworze ponuro oraz czasem mgliście

Nam humor poprawia i energii dodaje
Skakanie w naszym ogrodzie nigdy nie ustaje! 

Cieplejszy sweterek, a czasem i czapka
I już na trampolinie cieszy nam się "papka"

Skaczą nasze dzieci i my też skaczemy
Choć czasem przyznać się do tego nie chcemy :) 

Lecz gdy nikt nie patrzy i nie ma sąsiada
Mąż mnie woła i po cichu gada:

"Choć my poskaczemy niczym nasze dzieci
Życie nam weselej przez skakanie zleci" 

I tak od 3 lat wszyscy sobie tu skaczemy
A do tego przez to wcale nie chorujemy

Ciągle nas omija grypa i inne zarazki
Oraz antybiotyk i szpitalne obrazki!!

 

 

 

Wszystkim Laureatom serdecznie Gratulujemy!!!

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy przesłać bezpośrednio na adres konkurs@wygrajzgroszkiem.pl.