1. Zrób zakupy w sklepie Groszek za min. 15 złotych 

2. Zachowaj paragon do czasu wyłonienia Zwycięzcy

3. Napisz list do Świętego Mikołaja

4. Wyślij zgłoszenie na adres:

Eurocash S.A.

Marketing Groszek

ul. Metalurgiczna 30

20-234 Lublin

z dopiskiem „List do Mikołaja”

luba na adres email:

konkurs@wygrajzgroszkiem.pl

Regulamin konkursu „List do Mikołaja”

organizowanego w sieci sklepów Groszek

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest P4T Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Bazylianówka 81/24, 20-144 Lublin. Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z nr KRS 0000438545REGON 061474472, NIP 9462641206 zwana dalej Organizatorem.

2Konkurs jest organizowany na zlecenie firmy Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach przy ulicy Wiśniowej 11, 62-052 Komorniki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000213765. NIP 7791906082, REGON zwanej dalej Zleceniodawcą.

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej we wszystkich placówkach handlowych należących do franczyzowej sieci sklepów Groszek, której franczyzodawcą jest Zleceniodawca zwane dalej Sklepy Groszek.

4. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu trwa w okresie od 3 grudnia 2015 r. do 15 grudnia 2015 r. Natomiast czas trwania czynności związanych z całym konkursem rozpoczyna się 3 grudnia 2015 r. i zakończy z dniem przewidzianym na ostateczne wydanie nagród, czyli w dniu 29 stycznia 2016 r.

5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 roku nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

 

§ 2

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora, Zleceniodawcy, osoby będące franczyzobiorcami Sklepów Groszek, pracownicy Sklepów Groszek oraz członkowie rodzin wyżej wymienionych.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest spełnienie warunków określonych w § 3 (ZASADY KONKURSU)

3. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby w wieku przedszkolnym oraz szkoły podstawowej (od 2 do 13 lat), posiadające zgodę opiekunów prawnych, którzy zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowali jego postanowienia.

 

§ 3

ZASADY KONKURSU

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie, jest dokonanie przez Uczestnika lub opiekuna zakupów na kwotę co najmniej 15 zł brutto w jednym ze Sklepów Groszek, w okresie trwania konkursu, potwierdzonych paragonem fiskalnym, zwanym dalej Dowodem Zakupu, oraz wykonanie Zadania Konkursowego, na zasadach opisanych w postanowieniach § 3 ust. 2 Regulaminu.

2. Zadanie Konkursowe polega na wysłaniu Zgłoszenia Konkursowego w formie listu do świętego Mikołaja, który przekona Komisję Konkursową, że to właśnie uczestnik będący autorem pracy powinien otrzymać nagrodę w konkursie.

2Zgłoszenia Konkursowe należy przesłać w terminie trwania konkursu (decyduje data stempla pocztowego), wysyłając pracę konkursową na adres:

 

Eurocash S.A.

Marketing Groszek

ul. Metalurgiczna 30

20-234 Lublin 

z dopiskiem „List do Mikołaja”

luba na adres email:

konkurs@wygrajzgroszkiem.pl

4. Zgłoszenie musi zawierać: 

  • Imię i nazwisko uczestnika konkursu, rok urodzenia;
  • Imię i nazwisko opiekuna prawnego;
  • Adres zamieszkania;
  • Numer telefonu kontaktowego;
  • Numer Dowodu Zakupu (paragonu);
  • Numer NIP sklepu, w którym dokonano zakupu;
  • Pracę konkursową;

 5. Jedno zgłoszenie może zawierać tylko jeden unikalny numer Dowodu Zakupu oraz jeden list do świętego Mikołaja. Każdy numer paragonu można przesłać tylko raz podczas trwania konkursu.

6. Przesłanie zgłoszenia przed lub po wskazanym powyżej terminie lub zgłoszenia nie zawierającej wymaganych informacji, nie będzie oznaczało wykonania Zadania Konkursowego.

7. Uczestnik może wysłać dowolną ilość zgłoszeń do konkursu pod warunkiem dokonania dla każdego kolejnego zgłoszenia zakupów zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu potwierdzonych odrębnym Dowodem Zakupu.

 8. Uczestnik (opiekun) przystępując do Konkursu jednocześnie oświadcza, że każda zgłoszona przez niego praca jest wynikiem samodzielnej twórczości i przysługują mu do niego autorskie prawa majątkowe, nieograniczone prawami osób trzecich oraz, że korzystanie z nadesłanej pracy przez Organizatora i Zleceniodawcę w pełnym zakresie określonym w regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych. Jednocześnie dokonując zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, każdy Uczestnik deklaruje przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy, która zostanie nagrodzona nagrodą.

 

§ 4

NAGRODY

1. Nagrody w konkursie stanowią: 12 sztuk gier Monopoly Junior o wartości 70 zł brutto wraz z częścią gotówkową w kwocie 8 zł każda przeznaczoną na należny podatek dochodowy od wygranej w konkursie – łączna wartość nagrody wynosi 78 zł brutto.

2. Przewidziana wartość łączna puli nagród wynosi do 936 zł brutto.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Zleceniodawca.

4. Nagrody nie podlegają zamianie na gotówkę.

 

 

§ 5

PRZYZNANIE NAGRÓD

1. Oceny wykonania Zadania Konkursowego dokona Komisja Konkursowa

2. Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja wybierze 12 uczestników, którzy poprawnie wykonają Zadanie Konkursowe oraz których nadesłane prace komisja uzna za najciekawsze ze wszystkich nadesłanych zgłoszeń.

3. Komisja dokona oceny nadesłanych prac biorąc pod uwagę kryterium kreatywności, oryginalności, poczucia humoru, dobrego gustu, pomysłowości, unikalności, techniki wykonania etc.

4. Nagrody zostaną przyznane 12 wybranym uczestnikom.

5. Każdy Uczestnik może wygrać i otrzymać tylko jedną nagrodę w trakcie trwania Konkursu.

6. Komisja zbierze się i przyzna Nagrody po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń do Konkursu, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń konkursowych, czyli do dnia 22 grudnia 2015 r.

 

 

§ 6

OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCÓW KONKURSU

1. Uczestnicy konkursu (opiekunowie), którym zostaną przyznane nagrody, zostaną powiadomieni o tym fakcie w ciągu 7 dni od dnia posiedzenia komisji konkursowej (to jest do dnia 29 grudnia 2015 r.) na numer telefonu podany w zgłoszeniu.

2. Organizator Konkursu podejmie 5 prób kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem (opiekunem), któremu komisja przyznała nagrodę, w ciągu 5 kolejnych dni roboczych. Próby kontaktu telefonicznego zostaną udokumentowane protokołem, który przekazany zostanie do Zleceniodawcy. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika (opiekuna) żadnego z połączeń telefonicznych, Uczestnik traci prawo do nagrody, a nagroda pozostaje do dyspozycji Zleceniodawcy.

3. Pełna lista zwycięzców (zawierająca ich imiona, nazwiska i miejscowość zamieszkania), zostanie ogłoszona do dnia 15 stycznia 2016 r. na stronie www.groszek.com.pl.

4. Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu następuje ostateczne przeniesienie przez Zwycięzców konkursu   na   Zleceniodawcę, praw autorskich  do  korzystania i rozporządzania zwycięską pracą na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie   autorskim i prawach pokrewnych. Zleceniodawca jest uprawniony do korzystania z pracy w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych Zwycięzcy konkursu. Na warunki te Uczestnik konkursu (opiekun) wyraża zgodę poprzez przystąpienie do konkursu.

 

 

§ 7

ODBIÓR NAGRÓD

1. Warunkiem odbioru nagród przez Uczestnika jest przesłanie na adres Organizatora (P4T Sp. z o.o., ul. Bursaki 18 lokal 10, 20-150 Lublin):

 

a)      oryginału Dowodu Zakupu;

b)      w przypadku odnotowania więcej niż jednego zgłoszenia zarejestrowanego z tego samego adresu email - oryginałów Dowodu Zakupu w ilości zgodnej z ilością zgłoszeń;

c)       podpisanego oświadczenia o treści:

 

„Oświadczam, że jestem opiekunem prawnym (imię i nazwisko uczestnika konkursu). W jego imieniu wyrażam zgodę na przetwarzanie jego/jej i moich danych osobowych przez P4T Sp. z o.o., ul. Bazylianówka 81/24, 20-144 Lublin, wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, przekazania nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu zgodnie z Regulaminem.

 

Zapoznałem się i akceptuję warunki Regulaminu konkursu „List do Mikołaja”. Poświadczam, że (imię i nazwisko uczestnika konkursu) jest autorem nagrodzonej pracy, i  przysługują mu do niego pełne prawa autorskie oraz nie narusza ono praw osób trzecich. Upoważniam firmę Eurocash S.A. do bezterminowego wykorzystywania przesłanej pracy  na wszelkich polach eksploatacji .”

2. Uczestnik konkursu (opiekun), któremu została przyznana nagroda zobowiązany jest również do przesłania na adres Organizatora następujących danych osobowych: 

a)      imię i nazwisko,

b)      imię i nazwisko opiekuna,

c)       adres zameldowania,

d)      adres do korespondencji (adres do wysyłki nagrody),

e)      nr telefonu,

f)       PESEL.

3. Przesłanie powyższych informacji musi nastąpić w ciągu 7 dni od daty powiadomienia Uczestnika (opiekuna) o przyznaniu nagrody za pośrednictwem Poczty lub firmy kurierskiej (decyduje data stempla pocztowego lub data na potwierdzeniu nadania).

4. Nagrody Uczestnikom programu zostaną dostarczone za pomocą Poczty lub firmy kurierskiej na adres korespondencyjny przesłany przez Uczestnika.

5. Wysyłka nagród nastąpi najpóźniej do dnia 29 stycznia 2016 r.

6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującym przepisami podatkowymi. Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 roku nr 361 z późn. zm.)

7. Z chwilą wydania nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Zleceniodawcę wszelkie majątkowe prawa autorskie do przesłanej pracy, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji.

 

§ 8

POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Konkursu, Uczestnicy (opiekunowie) mogą zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres Organizatora. Reklamacje przyjmowane będą przez cały czas trwania konkursu nie później jednak niż do dnia 5 lutego 2016 r. (decyduje data wpływu przesyłki do organizatora).

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać: imię i nazwisko, adres korespondencyjny Uczestnika (opiekuna), numer telefonu, z którego wysłany zostało Zgłoszenie Konkursowe, oraz dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez komisję powołaną przez Organizatora konkursu w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

4. O decyzji komisji Uczestnik (opiekun) zostanie poinformowany przez Organizatora listem poleconym wysłanym w ciągu 3 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział Uczestnika w konkursie oznacza akceptację Regulaminu

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie www.groszek.com.pl.

 

 

 

 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy przesłać bezpośrednio na adres konkurs@wygrajzgroszkiem.pl.