1. Kup dwa produkty biorące udział w konkursie

2. Zachowaj paragon do czasu wyłonienia zwycięzcy

3. Odpowiedz na pytanie konkursowe: "W jaki sposób muzyka towarzyszy Ci podczas Świąt Bożego Narodzenia?"

4. Wyślij zgłoszenie na adres: konkurs@wygrajzgroszekiem.pl.

Regulamin konkursu „Muzyka na Święta”

organizowanego w sieci sklepów Groszek

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest P4T Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Bazylianówka 81/24, 20-144 Lublin. Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z nr KRS 0000438545REGON 061474472, NIP 9462641206 zwana dalej Organizatorem.

 2. Konkurs jest organizowany na zlecenie firmy Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach przy ulicy Wiśniowej 11, 62-052 Komorniki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000213765. NIP 7791906082, REGON zwanej dalej Zleceniodawcą.

 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej we wszystkich placówkach handlowych należących do franczyzowej sieci sklepów Groszek, której franczyzodawcą jest Zleceniodawca zwane dalej Sklepy Groszek.

 4. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu trwa w okresie od 17 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Natomiast czas trwania czynności związanych z całym konkursem rozpoczyna się 17 grudnia 2015 r. i zakończy z dniem przewidzianym na ostateczne wydanie nagród, czyli w dniu 12 lutego 2016 r.

 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 roku nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

 

§ 2

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora, Zleceniodawcy, osoby będące franczyzobiorcami Sklepów Groszek, pracownicy Sklepów Groszek oraz członkowie rodzin wyżej wymienionych.

 2. Warunkiem udziału w konkursie jest spełnienie warunków określonych w § 3 (ZASADY KONKURSU)

 3. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.

 

§ 3

ZASADY KONKURSU

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie, jest dokonanie przez Uczestnika zakupów w jednym ze Sklepów Groszek, w okresie trwania konkursu, potwierdzonych paragonem fiskalnym, zwanym dalej Dowodem Zakupu, oraz wykonanie Zadania Konkursowego, na zasadach opisanych w postanowieniach § 3 ust. 2 Regulaminu. Wśród zakupionych produktów muszą znaleźć się minimum dwie sztuki produktu wymienionego w § 3 ust. 2 Regulaminu.

2. Produkty promocyjne:

 

 • DOWOLNA HERBATA LIPTON
 • ZUPA AMINO OGONOWA WYBOROWA 57G   
 • ZUPA AMINO ŻUREK ŚLĄSKI 46G           
 • ZUPA AMINO GRZYBOWA 42G               
 • ZUPA AMINO PIECZARKOWA 59G        
 • ZUPA AMINO BARSZCZ CZERWONY 37G            
 • ZUPA AMINO BARSZCZ BIAŁY 39G        
 • SOS AMINO BOLOŃSKI 43G     
 • SOS AMINO PIECZENIOWY CIEMNY 38G            
 • SOS AMINO PIECZENIOWY JASNY 38G
 • MARGARYNA KASIA 500G

3. Zadanie Konkursowe polega na wysłaniu Zgłoszenia Konkursowego w formie wiadomości email zawierającej pracę w dowolnej formie (zdjęcie, wiersz, opis, opowiadanie, film, piosenka) odpowiadającej na pytanie „W jaki sposób muzyka towarzyszy Ci podczas Świąt Bożego Narodzenia?”, która przekona Komisję Konkursową, że to właśnie uczestnik będący autorem zdjęcia powinien otrzymać nagrodę w konkursie.

4. Zgłoszenia Konkursowe należy przesłać w terminie trwania konkursu (od godziny 00:00:00 17 grudnia 2015 r. do godziny 23:59:59 31 grudnia 2015 r.), wysyłając email bezpośrednio na adres konkurs@wygrajzgroszkiem.pl. Wiadomość musi zawierać:

 

 • Imię i nazwisko uczestnika konkursu;
 • Adres zamieszkania;
 • Numer telefonu kontaktowego;
 • Numer Dowodu Zakupu (paragonu);
 • Numer NIP sklepu, w którym dokonano zakupu;
 • Pracę konkursową;

5. Jedno zgłoszenie może zawierać tylko jeden unikalny numer Dowodu Zakupu oraz jedną pracę. Każdy numer paragonu można przesłać tylko raz podczas trwania konkursu.

6. Przesłanie wiadomości email przed lub po wskazanym powyżej terminie lub wiadomości nie zawierającej wymaganych informacji, nie będzie oznaczało wykonania Zadania Konkursowego.

7. Uczestnik może wysłać dowolną ilość zgłoszeń do konkursu pod warunkiem dokonania dla każdego kolejnego zgłoszenia zakupów zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu potwierdzonych odrębnym Dowodem Zakupu.

8. Uczestnik przystępując do Konkursu jednocześnie oświadcza, że każda zgłoszona przez niego praca jest wynikiem samodzielnej twórczości i przysługują mu do niej autorskie prawa majątkowe, nieograniczone prawami osób trzecich oraz, że korzystanie z każdej pracy przez Organizatora i Zleceniodawcę w pełnym zakresie określonym w regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych. Jednocześnie dokonując zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, każdy Uczestnik deklaruje przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy, która zostanie nagrodzona nagrodą.

 

 

§ 4

NAGRODY

1. Nagrody w konkursie stanowią: 30 sztuk słuchawek Panasonic o wartości 100 zł brutto każda, wraz z częścią gotówkową w kwocie 11 zł każda przeznaczoną na należny podatek dochodowy od wygranej w konkursie – łączna wartość nagrody wynosi 111 zł brutto.

 

2. Przewidziana wartość łączna puli nagród wynosi do 3333 zł brutto.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Zleceniodawca.

4. Nagrody nie podlegają zamianie na gotówkę.

 

 

§ 5

PRZYZNANIE NAGRÓD

1. Oceny wykonania Zadania Konkursowego dokona Komisja Konkursowa

2. Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja wybierze 30 uczestników, którzy poprawnie wykonają Zadanie Konkursowe oraz których nadesłane prace komisja uzna za najciekawsze ze wszystkich nadesłanych zgłoszeń.

3. Komisja dokona oceny nadesłanych prac biorąc pod uwagę kryterium kreatywności, oryginalności, poczucia humoru, dobrego gustu, pomysłowości, unikalności, techniki wykonania etc.

4. Nagrody zostaną przyznane 30 wybranym uczestnikom.

5. Każdy Uczestnik może wygrać i otrzymać tylko jedną nagrodę w trakcie trwania Konkursu.

6. Komisja zbierze się i przyzna Nagrody po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń do Konkursu, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń konkursowych, czyli do dnia 7 stycznia 2016 r.

 

 

 

§ 6

OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCÓW KONKURSU

1. Uczestnicy konkursu, którym zostaną przyznane nagrody, zostaną powiadomieni o tym fakcie w ciągu 7 dni od dnia posiedzenia komisji konkursowej (to jest do dnia 14 stycznia 2016 r.) telefonicznie lub na adres email, z którego przesłano Zgłoszenie Konkursowe.

2. Pełna lista zwycięzców (zawierająca ich imiona i nazwiska), zostanie ogłoszona do dnia 31 stycznia 2016 r. na stronie www.groszek.com.pl.

3. Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu następuje ostateczne przeniesienie przez Zwycięzców konkursu   na   Zleceniodawcę, praw autorskich do       korzystania i rozporządzania zwycięską pracą na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie   autorskim i prawach pokrewnych. Zleceniodawca jest uprawniony do korzystania z pracy w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych Zwycięscy konkursu. Na warunki te Uczestnik konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do konkursu.

 

 

§ 7

ODBIÓR NAGRÓD

1. Warunkiem odbioru nagród przez Uczestnika jest przesłanie na adres Organizatora (P4T Sp. z o.o., ul. Bursaki 18 lokal 10, 20-150 Lublin):

 

a)      oryginału Dowodu Zakupu;

b)      w przypadku odnotowania więcej niż jednego zgłoszenia zarejestrowanego z tego samego adresu email - oryginałów Dowodu Zakupu w ilości zgodnej z ilością zgłoszeń;

c)       własnoręcznie podpisanego oświadczenia o treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez P4T Sp. z o.o., ul. Bazylianówka 81/24, 20-144 Lublin, wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, przekazania nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu zgodnie z Regulaminem.

 

Zapoznałem się i akceptuję warunki Regulaminu konkursu „Muzyka na Święta”.

 

Oświadczam, że jestem autorem nagrodzonej pracy, przysługują mi do niej pełne prawa autorskie oraz nie narusza on praw osób trzecich. Upoważniam firmę Eurocash S.A. do bezterminowego wykorzystywania przesłanej pracy na wszelkich polach eksploatacji .”

2. Uczestnik konkursu, któremu została przyznana nagroda zobowiązany jest również do przesłania na adres Organizatora następujących danych osobowych:

 

a)      imię i nazwisko,

b)      adres zameldowania,

c)       adres do korespondencji (adres do wysyłki nagrody),

d)      nr telefonu,

e)      PESEL.

3. Przesłanie powyższych informacji musi nastąpić w ciągu 7 dni od daty powiadomienia Uczestnika o przyznaniu nagrody za pośrednictwem Poczty lub firmy kurierskiej (decyduje data stempla pocztowego lub data na potwierdzeniu nadania).

4. Nagrody Uczestnikom programu zostaną dostarczone za pomocą Poczty lub firmy kurierskiej na adres korespondencyjny przesłany przez Uczestnika.

5. Wysyłka nagród nastąpi najpóźniej do dnia 12 lutego 2016 r.

6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującym przepisami podatkowymi. Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 roku nr 361 z późn. zm.)

7. Z chwilą wydania nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Zleceniodawcę wszelkie majątkowe prawa autorskie do pracy, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji.

 

 

§ 8

POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres Organizatora. Reklamacje przyjmowane będą przez cały czas trwania konkursu nie później jednak niż do dnia 19 lutego 2016 r. (decyduje data wpływu przesyłki do organizatora).

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać: imię i nazwisko, adres korespondencyjny Uczestnika, numer telefonu, z którego wysłany zostało Zgłoszenie Konkursowe, oraz dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez komisję powołaną przez Organizatora konkursu w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

4. O decyzji komisji Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora listem poleconym wysłanym w ciągu 3 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział Uczestnika w konkursie oznacza akceptację Regulaminu

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie www.groszek.com.pl.

 

 

 

Laureaci konkursu:

1.            Maria Lis - Poręby Kupieńskie

2.            Stanisław Lis - Poręby Kupieńskie

3.            Małgorzata Tatarczak - Lubartów

4.            Anna Łobińska - Rudno

5.            Żaneta Niemczyk - Rymanów Zdrój

6.            Lucyna Marczewska - Różanna

7.            Izabela Szulim - Nowe Lipiny

8.            Anna Grzywna - Myszków

9.            Monika Stelmasiewicz - Suszno

10.          Androna  Wiatowska - Strzebiń

11.          Violetta Zwolińska - Ruda Kozielska

 

Serdecznie gratulujemy!

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy przesłać bezpośrednio na adres konkurs@wygrajzgroszkiem.pl.