1. Kup w sieci Groszek dowolne produkty na kwotę min. 20 zł (w konkursie nie biorą udziału artykuły alkoholowe i tytoniowe)

  2. Wyślij swoje najciekawsze zdjęcie z ferii zimowych na adres: konkurs@wygrajzgroszkiem.pl

  3. Jedno zgłoszenie może zawierać tylko jeden unikalny numer dowodu zakupu

Regulamin konkursu "Zdjęcie z ferii"
organizowanego w sieci sklepów Groszek§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem Konkursu jest P4T Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Bazylianówka 81/24, 20-144 Lublin. Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z nr KRS 0000438545REGON 061474472, NIP 9462641206 zwana dalej Organizatorem.


2. Konkurs jest organizowany na zlecenie firmy Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach przy ulicy Wiśniowej 11, 62-052 Komorniki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000213765. NIP 7791906082, REGON zwanej dalej Zleceniodawcą.

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej we wszystkich placówkach handlowych należących do franczyzowej sieci sklepów Groszek, której franczyzodawcą jest Zleceniodawca zwane dalej Sklepy Groszek

4. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu trwa w okresie od 15 stycznia 2015 r. do 27 stycznia 2015 r. Natomiast czas trwania czynności związanych z całym konkursem rozpoczyna się 15 stycznia 2015 r. i zakończy z dniem przewidzianym na ostateczne wydanie nagród, czyli w dniu 20 marca 2015 r.

5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 roku nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).


§ 2
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE


1. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora, Zleceniodawcy, osoby będące franczyzobiorcami Sklepów Groszek, pracownicy Sklepów Groszek oraz członkowie rodzin wyżej wymienionych.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest spełnienie warunków określonych w § 3 (ZASADY KONKURSU)

3. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.

§ 3
ZASADY KONKURSU


1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie, jest dokonanie przez Uczestnika zakupów w jednym ze Sklepów Groszek, w okresie trwania konkursu, potwierdzonych paragonem fiskalnym, na kwotę, co najmniej 20 zł brutto zwanym dalej Dowodem Zakupu, oraz wykonanie Zadania Konkursowego, na zasadach opisanych w postanowieniach § 3 ust. 2 Regulaminu. Z konkursu wyłączone są zakupy produktów alkoholowych i tytoniowych.

2. Zadanie Konkursowe polega na wysłaniu Zgłoszenia Konkursowego w formie wiadomości email zawierającej fotografię o tematyce „Najciekawsze zdjęcie ze wspaniałych ferii zimowych”.

3. Zgłoszenia Konkursowe należy przesłać w terminie trwania konkursu (od godziny 00:00:00 15 stycznia 2015 r. do godziny 23:59:59 27 stycznia 2015 r.), wysyłając email bezpośrednio na adres konkurs@wygrajzgroszkiem.pl. Wiadomość musi zawierać:

•    Imię i nazwisko uczestnika konkursu;
•    Adres zamieszkania;
•    Numer telefonu kontaktowego;
•    Numer Dowodu Zakupu (paragonu);
•    Numer NIP sklepu, w którym dokonano zakupu;
•    Zdjęcie konkursowe;
•    Tytuł pracy, komentarz do zdjęcia, miejsce wykonania zdjęcia (opcjonalnie);

4. Jedno zgłoszenie może zawierać tylko jeden unikalny numer Dowodu Zakupu oraz jedno zdjęcie. Każdy numer paragonu można przesłać tylko raz podczas trwania konkursu.

5. Przesłanie wiadomości email przed lub po wskazanym powyżej terminie lub wiadomości nie zawierającej wymaganych informacji, nie będzie oznaczało wykonania Zadania Konkursowego.

6. Uczestnik może wysłać dowolną ilość zgłoszeń do konkursu pod warunkiem dokonania dla każdego kolejnego zgłoszenia zakupów zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu potwierdzonych odrębnym Dowodem Zakupu.

7. Uczestnik przystępując do Konkursu jednocześnie oświadcza, że każde zgłoszone przez niego zdjęcie jest wynikiem samodzielnej twórczości i przysługują mu do niego autorskie prawa majątkowe, nieograniczone prawami osób trzecich oraz, że korzystanie z każdego zdjęcia przez Organizatora i Zleceniodawcę w pełnym zakresie określonym w regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych. Jednocześnie dokonując zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, każdy Uczestnik deklaruje przeniesienie autorskich praw majątkowych do zdjęcia, które zostanie nagrodzone nagrodą.

§ 4
NAGRODY


1.   Nagrody w konkursie stanowią:

• Nagroda główna w postaci aparatu fotograficznego o wartości 2300 zł brutto wraz z częścią gotówkową w kwocie 256 zł każda przeznaczoną na należny podatek dochodowy od wygranej w konkursie – łączna wartość nagrody wynosi 2556 zł brutto.
• 10 nagród dodatkowych w postaci aparatów fotograficznych o wartości 595 zł brutto wraz z częścią gotówkową w kwocie 66 zł każda przeznaczoną na należny podatek dochodowy od wygranej w konkursie – łączna wartość nagrody wynosi 661 zł brutto.

2.   Przewidziana wartość łączna puli nagród wynosi do 9166 zł brutto.

3.   Nagrody nie podlegają zamianie na gotówkę.

§ 5
PRZYZNANIE NAGRÓD


1.   Oceny wykonania Zadania Konkursowego dokona Komisja Konkursowa

2. Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja wybierze jednego uczestnika, który poprawnie wykonał Zadanie Konkursowe oraz którego nadesłane zdjęcia komisja uzna za najciekawsze ze wszystkich nadesłanych zgłoszeń i przyzna mu Nagrodę Główną. Dodatkowo komisja wybierze 10 uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody Dodatkowe.

3. Komisja dokona oceny nadesłanych zdjęć biorąc pod uwagę kryterium kreatywności, oryginalności, poczucia humoru, dobrego gustu, pomysłowości, unikalności, techniki wykonania etc.

4.   Nagrody zostaną przyznane 11 uczestnikom.

5.   Każdy Uczestnik może wygrać i otrzymać tylko jedną nagrodę w trakcie trwania Konkursu.

6. Komisja zbierze się i przyzna Nagrody po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń do Konkursu, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń konkursowych, czyli do dnia 3 lutego 2015 r.

§ 6
OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCÓW KONKURSU


1. Uczestnicy konkursu, którym zostaną przyznane nagrody,  zostaną  powiadomieni telefonicznie o tym fakcie w ciągu 7 dni od dnia posiedzenia komisji konkursowej (to jest do dnia 10 lutego 2015 r.) na adres email, z którego przesłano Zgłoszenie Konkursowe.

2. Pełna lista zwycięzców (zawierająca ich imiona i nazwiska), zostanie ogłoszona do dnia 24 lutego 2015 r. na stronie www.wygrajzgroszkiem.pl.

3. Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu następuje ostateczne przeniesienie przez Zwycięzców konkursu na Zleceniodawcę, praw autorskich do korzystania i rozporządzania zwycięskim zdjęciem na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zleceniodawca jest uprawniony do korzystania ze zdjęcia w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych Zwycięscy konkursu. Na warunki te Uczestnik konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do konkursu.

§ 7
ODBIÓR NAGRÓD


1.   Warunkiem odbioru nagród przez Uczestnika jest przesłanie na adres Organizatora (P4T Sp. z o.o., ul. Bursaki 18 lokal 10, 20-150 Lublin):

a)   oryginału Dowodu Zakupu;
b)   w przypadku odnotowania więcej niż jednego zgłoszenia zarejestrowanego z tego samego adresu email - oryginałów Dowodu Zakupu w ilości zgodnej z ilością zgłoszeń;
c)   własnoręcznie podpisanego oświadczenia o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez P4T Sp. z o.o., ul. Bazylianówka 81/24, 20-144 Lublin, wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, przekazania nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu zgodnie z Regulaminem.

Zapoznałem się i akceptuję warunki Regulaminu konkursu „Zdjęcie z ferii”.

Oświadczam, że jestem autorem nagrodzonego zdjęcia, przysługują mi do  niego pełne prawa autorskie oraz nie narusza ono praw osób trzecich. Upoważniam firmę Eurocash S.A. do bezterminowego wykorzystywania wykonanego przeze mnie zdjęcia na wszelkich polach eksploatacji .”

2. Uczestnik konkursu, któremu została przyznana nagroda zobowiązany jest również do przesłania na adres Organizatora następujących danych osobowych:

a)   imię i nazwisko,
b)   adres zameldowania,
c)   adres do korespondencji (adres do wysyłki nagrody),
d)   nr telefonu,
e)   PESEL.

3. Przesłanie powyższych informacji musi nastąpić w ciągu 7 dni od daty powiadomienia Uczestnika o przyznaniu nagrody za pośrednictwem Poczty lub firmy kurierskiej (decyduje data stempla pocztowego lub data na potwierdzeniu nadania).

4. Nagrody Uczestnikom programu zostaną dostarczone za pomocą Poczty lub firmy kurierskiej na adres korespondencyjny przesłany przez Uczestnika.

5. Wysyłka nagród nastąpi najpóźniej do dnia 20 marca 2015 r.

6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującym przepisami podatkowymi. Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 roku nr 361 z późn.
zm.)

7. Z chwilą wydania nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Zleceniodawcę wszelkie majątkowe prawa autorskie do autorskiego hasła reklamowego, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji.


§ 8
POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE


1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres Organizatora.  Reklamacje przyjmowane będą przez  cały czas trwania konkursu nie później jednak niż do dnia 27 marca 2015 r. (decyduje data wpływu przesyłki do organizatora).

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać: imię i nazwisko, adres korespondencyjny Uczestnika, numer telefonu, z którego wysłany zostało  Zgłoszenie Konkursowe, oraz dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez komisję powołaną przez Organizatora konkursu w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

4. O decyzji komisji Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora listem poleconym wysłanym w ciągu 3 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.


§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.   Udział Uczestnika w konkursie oznacza akceptację Regulaminu

2.   Niniejszy  Regulamin  jest  dostępny  w  siedzibie  Organizatora  Konkursu  oraz  na  stronie www.wygrajzgroszkiem.pl.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy przesłać bezpośrednio na adres konkurs@wygrajzgroszkiem.pl.