1. Kup jedną z wędlin Animex biorących  udział w konkursie.

  2. Zachowaj paragon do czasu wyłonienia zwycięzcy.

  3.  Odpowiedz na pytanie konkursowe:     
    Podaj najciekawsze miejsce na grilla

  4. Zgłoszenia o treśli "Groszek.Twoja odpowiedź" wyślij pod numer 70068.

    Koszt SMS wynosi 0,62 zł (sześćdziesiąt dwa grosze) brutto. Treść sms-a maksymalnie 160 znaków.

                               Laureaci konkursu:

                   Halina Wąsik        Kolbuszowa
Marta Dudek        Gliwice
Małgorzata Maszczynska        Będzin
Janina Matus        Kraków
Urszula Nowak        Będzin
Beata Sawka        Borki
Agnieszka Drozd        Będzin
Sylwia Ząbek        Dąbrowa Górnicza
Jolanta Brzozowska        Białystok
Marianna Szostak        Warszawa
Monika Parys        Warszawa
Anna Zieleniewska        Bartoszyce
Krzysztof Aranowski        Brodnica
Dominika Sikorska        Jarosław
Aneta Grabowska        Warszawa
Regina Aranowska        Brodnica
Bożenna Kosela        Nowy Dwór Mazowiecki
Piotr Kuśmierek        Warszawa
Aleksandra Szylf        Mysłowice
Andrea Chorubczyk        Zabrze
Rafał Żaba        Stróża

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulujemy !!!

Regulamin konkursu „Wiosenne grillowanie”

organizowanego w sieci sklepów Groszek

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest P4T Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Bazylianówka 81/24, 20-144 Lublin. Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z nr KRS 0000438545REGON 061474472, NIP 9462641206 zwana dalej Organizatorem.

2. Konkurs jest organizowany na zlecenie firmy Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach przy ulicy Wiśniowej 11, 62-052 Komorniki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000213765. NIP 7791906082, REGON zwanej dalej Zleceniodawcą.

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej we wszystkich placówkach handlowych należących do franczyzowej sieci sklepów Groszek, której franczyzodawcą jest Zleceniodawca zwane dalej Sklepy Groszek.

4. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu trwa w okresie od 9 kwietnia 2015 r. do 5 maja 2015 r. Natomiast czas trwania czynności związanych z całym konkursem rozpoczyna się 9 kwietnia 2015 r. i zakończy z dniem przewidzianym na ostateczne wydanie nagród, czyli w dniu 19 czerwca 2015 r.

5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 roku nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

 

§ 2

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Zleceniodawcy, osoby będące franczyzobiorcami Sklepów Groszek, pracownicy Sklepów Groszek oraz członkowie rodzin wyżej wymienionych.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest spełnienie warunków określonych w § 3 (ZASADY KONKURSU)

3. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.

 

§ 3

ZASADY KONKURSU

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie, jest dokonanie przez Uczestnika zakupów w jednym ze Sklepów Groszek, w okresie trwania konkursu, potwierdzonych paragonem fiskalnym, zwanym dalej Dowodem Zakupu, oraz wykonanie Zadania Konkursowego, na zasadach opisanych w postanowieniach § 3 ust. 3 Regulaminu. Wśród zakupionych produktów musi znaleźć się co najmniej jedna sztuka spośród produktów wymienionych w § 3 ust. 2 Regulaminu.

2. Produkty promocyjne:

 

  • SZYNKA STAROPOLSKA MORLINY
  • KIELBASA MORLINSKA Z SZYNKI
  • KIELBASA SCHABOWKA MORLINY

 

3. Zadanie Konkursowe polega na wysłaniu Zgłoszenia Konkursowego w formie wiadomości SMS z jak najbardziej pomysłową (kreatywną) odpowiedzią na Pytanie Konkursowe: „Podaj najciekawsze miejsce na grilla”.

4. Organizator zastrzega, że odpowiedź na Pytanie Konkursowe:

a)      nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;

b)      nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek produktów i usług;

c)       nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku;

5. Odpowiedź na Pytanie Konkursowe należy przesłać w terminie trwania konkursu (od godziny 00:00:00 9 kwietnia 2015 r. do godziny 23:59:59 5 maja 2015 r.), wysyłając SMS na numer 70068 o treści Groszek.kreatywna odpowiedź na Pytanie Konkursowe.Koszt SMS wynosi 0,62 zł (sześćdziesiąt dwa grosze) brutto.

6. Łączna długość SMS nie może przekraczać 160 znaków, wiadomość nie może zawierać polskich znaków.

7. Przesłanie wiadomości SMS przed lub po wskazanym powyżej terminie lub wiadomości niezgodne z formatem określonym w ustępie poprzedzającym, nie będzie oznaczało wykonania Zadania Konkursowego.

8. Uczestnik może wysłać dowolną ilość zgłoszeń do konkursu pod warunkiem dokonania dla każdego kolejnego zgłoszenia zakupów zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu potwierdzonych odrębnym Dowodem Zakupu.

9. Uczestnik, który poprawnie wypełni Zadanie Konkursowe otrzyma SMS z potwierdzeniem zarejestrowania w bazie konkursowej.

 

§ 4

NAGRODY

1. Nagrody w konkursie stanowią:

30 sztuk nagród w postaci grilla elektrycznego o wartości 203 zł brutto wraz z częścią gotówkową w kwocie 23 zł każda przeznaczoną na należny podatek dochodowy od wygranej w konkursie – łączna wartość nagrody wynosi do 226 zł brutto.

2. Przewidziana wartość łączna puli nagród wynosi do 6780 zł brutto.

3. Nagrody nie podlegają zamianie na gotówkę.

 

§ 5

PRZYZNANIE NAGRÓD

1. Oceny wykonania Zadania Konkursowego dokona Komisja Konkursowa

2. Nagrody zostaną przyznane 30 uczestnikom, którzy poprawnie wykonali Zadanie Konkursowe oraz których odpowiedzi na Pytanie Konkursowe komisja uzna za najciekawsze ze wszystkich nadesłanych zgłoszeń, biorąc pod uwagę kryterium kreatywności, oryginalności, poczucia humoru, dobrego gustu, pomysłowości, unikalności etc.

3. Każdy Uczestnik może wygrać i otrzymać tylko jedną nagrodę w trakcie trwania Konkursu.

4. Komisja zbierze się i przyzna Nagrody po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń do Konkursu, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń konkursowych, czyli do dnia 12 maja 2015 r.

 

§ 6

OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCÓW KONKURSU

1. Uczestnicy konkursu, którym zostaną przyznane nagrody, zostaną powiadomieni telefonicznie o tym fakcie w ciągu 10 dni roboczych od dnia posiedzenia komisji konkursowej (to jest do dnia 22 maja 2015 r.) na numer telefonu, z którego przesłano wiadomość SMS zawierającą zwycięskie wykonanie Zadania Konkursowego.

2. Organizator Konkursu podejmie 5 (pięć) prób kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem, któremu komisja przyznała nagrodę, w ciągu 5 (pięciu) kolejnych dni roboczych. Próby kontaktu telefonicznego zostaną udokumentowane protokołem, który przekazany zostanie do Zleceniodawcy. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika żadnego z połączeń telefonicznych, Uczestnik traci prawo do nagrody, a nagroda pozostaje do dyspozycji Zleceniodawcy.

3. Pełna lista zwycięzców (zawierająca ich imiona i nazwiska), zostanie ogłoszona do dnia 5 czerwca 2015 r. na stronie www.wygrajzgroszkiem.pl.

 

§ 7

ODBIÓR NAGRÓD

1. Warunkiem odbioru nagród przez Uczestnika jest przesłanie na adres Organizatora (P4T Sp. z o.o., ul. Bursaki 18 lokal 10, 20-150 Lublin):

a)      oryginału Dowodu Zakupu Produktów Promocyjnych;

b)      w przypadku odnotowania w systemie informatycznym więcej niż jednego zgłoszenia zarejestrowanego z tego samego numeru telefonu, oryginałów Dowodu Zakupu w ilości zgodnej z ilością zgłoszeń;

c)       własnoręcznie podpisanego oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez P4T Sp. z o.o., ul. Bazylianówka 81/24, 20-144 Lublin, wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, przekazania nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu zgodnie z Regulaminem. Zapoznałem się i akceptuję warunki Regulaminu konkursu „Wiosenne grillowanie”.

2. Uczestnik konkursu, któremu została przyznana nagroda zobowiązany jest również do przesłania na adres Organizatora następujących danych osobowych:

a)      imię i nazwisko,

b)      adres zameldowania,

c)       adres do korespondencji (adres do wysyłki nagrody),

d)      nr telefonu,

e)      PESEL.

3. Przesłanie powyższych informacji musi nastąpić w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Uczestnika a przyznaniu nagrody za pośrednictwem Poczty lub firmy kurierskiej (decyduje data stempla pocztowego lub data na potwierdzeniu nadania).

4. Nagrody Uczestnikom programu zostaną dostarczone za pomocą Poczty lub firmy kurierskiej na adres korespondencyjny przesłany przez Uczestnika.

5. Wysyłka nagród nastąpi najpóźniej do dnia 19 czerwca 2015 r.

6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującym przepisami podatkowymi. Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 roku nr 361 z późn. zm.)

 

§ 8

POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres Organizatora. Reklamacje przyjmowane będą przez cały czas trwania konkursu nie później jednak niż do dnia 26 czerwca 2015 r. (decyduje data wpływu przesyłki do organizatora).

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać: imię i nazwisko, adres korespondencyjny Uczestnika, numer telefonu, z którego wysłany zostało Zgłoszenie Konkursowe, oraz dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez komisję powołaną przez Organizatora konkursu w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia ich otrzymania.

4. O decyzji komisji Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora listem poleconym wysłanym w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział Uczestnika w konkursie oznacza akceptację Regulaminu

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie www.wygrajzgroszkiem.pl.

3. Dane teleadresowe będą przetwarzane doraźnie i tylko w celach urządzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia podatkowego nagrody. Dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu. Uczestnik ma pełne prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy przesłać bezpośrednio na adres konkurs@wygrajzgroszkiem.pl.