Polityka prywatności - pliki cookies

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Groszek Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail iod_groszek@eurocash.pl, telefonicznie pod numerem 0-61 333 2274 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod_groszek@eurocash.pl, telefonicznie pod numerem 0-61 333 2274 lub pisemnie na adres siedziby Administratora w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • przeglądania strony internetowej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną;
  • prowadzenia działań wspierających sprzedaż służących prezentacji bieżącej oferty oraz podniesieniu jakości świadczonych usług – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na informowaniu o swojej ofercie i promocjach osoby odwiedzające naszą stronę internetową oraz podnoszeniu jakości świadczonych usług;
  • ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obronie swoich interesów gospodarczych.

Pani / Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w tym agencjom marketingowym i dostawcom usług IT. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania pobytu na stronie internetowej. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrazi Pani / Pan sprzeciw wobec przetwarzania w w/w celach. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.